Afholdelse af Ekstraordinær generalforsamling i Københavns Squash Klub d. 15. September

Kære alle medlemmer,

Hermed inviteres I til en ekstraordinær general forsamling lørdag d. 15. September klokken 15.30. Baggrunden for afholdelsen er et behov for en tilpasnig af de nuværende vedtægter. De nuværende vedtægter er fra 2009 og der er jo sket meget i klubben, blandt andet i forbindelse med den nye hjemmeside.

Vi foreslår 3 tilpasninger af vedtægterne.

1. Flytning af dato for ordinær general forsamling

2. Tilpasning af udmeldelsesprocedure således at vedtægter og hjemmeside reflekterer samme process

3. Fjernelse af stykke 12.2 omkring berosættelse af medlemsskab ved skade eller lign. Styk 12.2 er ikke længere nædvendigt givet, at der ikke længere tilbydes langtidsmedlemsskaber.

Såfremt du som medlem har forslag du ønsker behandlet på den ekstraordinære generalforsamling skal disse indsendes til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen afholdes. Altså senest d. 1. September til info@cphsquash.dk.

1. Forslag til ændring af stykke 6.1: Nuværende tekst: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned

Forslag til ændret tekst: Ordinær general forsamling afholdes hvert år i maj

2. Forslag til ændring af stykke 12.1 Nuværende tekst: Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til klubben til udløb af en kontingentperiode. Har et medlem udmeldt sig, skal dette ved genindmeldelse betale nyt indmeldelsesgebyr.

Forslag til ændret tekst: Udmeldelse af klubben sker på klubbens hjemmeside ved at annullere medlemskabet. Herefter løber medlemsskabet indtil udløb af det senest indkøbte medlemsskab betaling.

3. Forslag til ændring af stykke 12.2 Nuværende tekst: Hvis et medlem bliver gravid eller skadet, således at dette holder medlemmet fra at dyrke squash i 3 måneder eller mere, kan medlemskabet sættes i bero, hvis der er minimum 3 måneder tilbage af igangværende kontingentperiode, således at beløbet tilbagebetales for berosættelsesperioden. For at medlemskabet kan sættes i bero skal der fremsendes lægeerklæring eller vandrejournal der påviser et af førnævnte tilfælde til kassereren. Medlemmet afholder selv udgiften i forbindelse med fremskaffelse af lægeerklæring. Medlemskabet kan, hvis det sættes i bero, tidligst genoptages efter 3 måneder i igangværende kontingentperiode. Der tages et gebyr svarende til kontingentet for passivt medlemskab for i berosættelse. Ved overgang til ny kontingentperiode overgår man automatisk til passivt medlemskab.

Forslag til ændring: Slettes